Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení.

1. Oficiální název subjektu

Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Tachov

Webové stránky: www.mstyrsovatc.cz

Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 3, kapacita: 74 dětí, počet zaměstnanců: 13

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546, Tachov 347 01

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546

4.3 Úřední hodiny

Ředitelka- dle telefonické dohody

Hospodářka- od 8 do 12hodin, v době úhrady stravného informace na nástěnce MŠ

4.4 Telefonní čísla

tel. ředitelna      +420 775 852 590

tel. vedoucí ŠJ    +420 739 039 789

 

tel. 1.třída Šikulky    +420 775 852 591

tel. 2.třída Čiperky   +420 775 852 592

tel. 3. třída Tvořilky  +420 775 852 593

4.5 Číslo faxu

4.6 Adresa internetové stránky

www.mstyrsovatc.cz

4.7 Adresa

mstyrsovatachov@seznam.cz (ředitelna)

mstyrsovatc@seznam.cz (třídy)

4.8 Další adresa

Datová schránka: 8vnk2c9

5. Platby

181540232/0300 ČSOB

https://www.mstyrsovatc.cz/?page_id=93 stravné, školné

6. IČ

75006863

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních koncepčních dokument

                        Školní řád https://www.mstyrsovatc.cz/?page_id=283

                        ŠVP https://www.mstyrsovatc.cz/?page_id=290

            8.2 Rozpočet

            https://www.mstyrsovatc.cz/?page_id=280

9. Žádost o informace

Informace lze získat ústně či písemně na emailovou adresu mstyrsovatc@seznam.cz

10. Příjem žádostí a další podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podávat písemně či elektronicky na výše uvedené adresy (viz bod 4)

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými prvními předpisy dle opravného prostředku.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500 Zákon správní řád

12. Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ.

13. Podpis postupů

14. Předpisy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 Zákon o svobodném přístupu k informacím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500 Zákon správní řád

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14 Vyhláška o předškolním vzdělávání

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-stravovani

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční služby

Neexistují

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.