V měsíci říjnu jsme s dětmi pokračovali v upevňování nastavených pravidel soužití v naší třídě. Většina dětí se již dobře adaptovala a zvládla režim ve školce.

Děti se déle seznamovaly se znaky podzimu, poznávaly bramboru a řepu. S dětmi jsme dramatizovali pohádku O veliké řepě.
Poznávali jsme barvy, listy, povídali si o dracích. Naučili jsme se několik básniček, písniček a říkadel s pohybem. Témata se prolínala všemi činnostmi dětí během celého dne.
Děti se seznámily i s různými výtvarnými technikami (kreslení, malování, otisk, práce s přírodninami, frotáž).